Fysioterapi og osteopatisk
behandling i Viby, Aarhus

Priser

Mine konsultationer varer alle 40 minutter, både almindelige og førstegangsbehandlinger, så jeg har tid til grundig undersøgelse og behandling. 

Behandling Pris
Osteopatisk behandling
( ca. 40 min )
600 kr.
   
 Engangslagen 30 kr.

 

OBS! Covid19
Hvis du indenfor de seneste 48 timer har haft hoste, feber, halssmerter eller andre influenzalignende symptomer må du ikke møde op til behandling.
Hvis du inden for de seneste 14 dage har haft kontakt med en person, som var syg eller i mellemtiden er blevet syg, må du ikke møde op til behandling.

Klinikken deler venteværelse med Marselisborg Lægerne.
Du bedes så vidt muligt ikke medbringe pårørende og tag først plads i venteværelset umiddelbart før din tid.

Medbring rent lagen og håndklæde.

Afbud
Ved afbud bedes du give besked pr. mail eller telefon senest hverdagen forinden kl. 15:00. 
Udeblivelse / for sent afbud 350 kr.

Betaling
Klinikken modtager MobilePay og VISAkort.
Afregning efter hver behandling.

Sygeforsikring danmark
Klinikken indberetter til Sygeforsikring danmark.
Tilskud fra "danmark":  Første behandling 133 kr. og normalbehandling 88 kr.

Autorisation
Jeg er Autoriseret Fysioteraeput ID nr. 09FDZ. Forsikringsselskaberne kræver ofte, at din behandler er autoriseret.

Ingen henvisning
Suhrs Klinik arbejder udenfor sygesikringen, hvorfor det ikke er nødvendigt med en lægehenvisning.

Røntgen og scannings beskrivelser
Såfremt røntgen og/eller scanning er foretaget er det en fordel, hvis beskrivelserne rekvireres, printes og medbringes til første konsultation.

Suhrs Klinik - Fysioterapi og osteopatisk behandling i Viby J, slide_5.jpg
Finder og behandler årsagen til symptomerne.

ÅBNINGSTIDER

 

Åben:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag.


Parkering:

Gratis parkering.
(Vi deler ikke p-plads med Marselisborglægerne).
Hvis parkering ikke er muligt ved klinikken er der gratis parkering ved Mega Syd, 5 min. gang fra klinikken.

Cykel:
Afstand til Aarhus C. 4,7 km
15 min.

Bus:
Bus 6A stopper lige ved døren
Bus 4A stopper 5 min. gang fra klinikken.


Letbanen
Letbanen stopper, ved Viby station, 5 min. gang fra klinikken.

 

 

 

Persondatapolitik & vilkår for din behandling på Suhrs Klinik

 

Patient hos Suhrs Klinik. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler relevante oplysninger om dig.

 

HVILKE PERSONOPLYSNINGER OPBEVARER VI?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalføring, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler, journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.

Du kan læse bekendtgørelsen via dette link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, for eksempel fra din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. Du kan læse bekendtgørelsen af sundhedsloven via dette link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=199871#id0f8196dc-64d3-404e-981f-b31ae4ffa873

Oplysningerne anvendes alene til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7). Du kan læse nærmere herom via dette link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=194142

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1).

 

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=199871#id0f8196dc-64d3-404e-981f-b31ae4ffa873

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region, kommune eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

 

HVOR LÆNGE BEVARES PERSONOPLYSNINGER?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578

I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

E-mail korrespondance mellem dig og klinikken slettes når den ikke længere er relevant og senest efter 1 år.

DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED PERSONOPLYSNINGER

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. Se link hertil: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=192522

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal hos sundhedsvæsenet.

 

KLAGE OVER HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du finder styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

 

UTILSIGTET HÆNDELSE: 
Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:

”Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet”.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne have være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der for eksempel er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Du kan anmelde en utilsigtede hændelse her.

 

PATIENTERSTATNINGEN:

Patienterstatningen behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på et hospital, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel.

Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.

Du kan se mere om patienterstatningen og anmelde skade her.

Suhrs Klinik - Fysioterapi og osteopatisk behandling i Viby J, IMG_0110.jpg